تشریح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر(محاسب فنی) داخلی بیمه‌های زندگی و غیر زندگی

 

- بررسی مبانی نرخ‌گذاری و نحوه تعیین حق‌بیمه در انواع بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و فنی بودن آنها

- طراحی محصولات و طرح‌های جدید بیمه‌ای

- بررسی نحوه‌ ذخیره‌گیری و کفایت آن

- بررسی نحوه ‌محاسبه ‌نسبت توانگری مالی و صحت آن

- بررسی نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش‌های اتکایی

- ارزیابی نحوه مدیریت ریسک‌های مؤسسه بیمه درچارچوب استانداردهای حرفه‌ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران

- محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و صحت آن

- ارزیابی ریسک مشتریان و تعیین نرخ و شرایط پذیرش ریسک مبتنی بر موازین اکچوئری

- ارزیابی سند اشتها و حدود تحمل ریسک

- حصول اطمینان از انجام محاسبات و برآوردهای مالی در خصوص تعادل بین درآمدها و هزینه‌های جاری و آتی

- تحلیل سودآوری محصولات بیمه‌ای

-  ارزیابی کفایت سرمایه وانجام آزمون های بحران (استرسوسناریو)

- مشارکت فعال در تدوین، بازنگری و پایش برنامه ها در استقرار نظام های مدیریتی

- بررسی هرگونه موضوعات ارجاعی از سوی مدیرعامل و...  درباره مسائل فنی، مالی و اکچوئری

 

تماس با اکچوئر شرکت بیمه نوین

021-23047 (داخلی 2271) 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی