طرح درّین:

در این بیمه‌نامه، بیمه شده در قبال وقوع حادثه (پیش‌آمد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون اراده وی محقق می‌شود) که منجر به فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کامل یا جزئی) وی گردد، تحت پوشش قرار می‌گیرد. که در سه طرح، با حق بیمه معین و پوشش‌هایی به شرح زیر ارائه می‌شود:

- پرداخت مستمری ماهانه به مدت 10 سال به مبلغ تعیین شده در طرح، در صورت فوت بیمه‌شده در اثر حادثه

- پرداخت سرمایه نقص عضو یا ازکارافتادگی (کل سرمایه یا درصدی از آن) در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کامل یا جزئی) بیمه‌شده در اثر حادثه

- جبران هزینه‌های پزشکی ناشی ازوقوع حادثه

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی