figure15

شرح وظایف کارمند امور بیمه‌ای در شعب:

 

1- توانایی صدور بیمه نامه و الحاقیه

2- توانایی برقراری ارتباط و تعامل و برخورد مناسب و مقتضی با مشتریان و ارباب رجوع

3- توانایی تشکیل و تکمیل پرونده‌های خسارت و تطبیق اطلاعات و اسناد 

4- آشنایی با نحوه بررسی و محاسبه پرونده‌های خسارت ساده

5- آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم آمار و گزارش‌های مورد نیاز در رابطه با امور بیمه‌ای

6- آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای بیمه‌ای (سیستم فناوران)