بیمه‌نامه مستمری

 

ما معتقدیم که بازنشستگی پایان دوران فعالیت شغلی شما نیست بلکه آغاز بهترین دوره شغلی زندگی و در واقع دوره دوم زندگی شماست.

از آنجا که حفاظت از بیمه‌گذاران اولویت اصلی شرکت بیمه نوین می باشد، بیمه‌نامه مستمری را با شرایط ویژه ای برای شما طراحی کردیم.

بیمه‌نامه مستمری شرکت بیمه نوین بیمه‌نامه‌ای است که در آن شرکت بیمه متعهد می‌شود در ازای پرداخت حق بیمه انتخابی توسط بیمه‌گذار، در ابتدای قرارداد و فقط یک‌بار در طول مدت بیمه‌نامه، مبالغ منظمی را به عنوان مستمری به شخص مستمری بگیر به صورت قطعی و یا تا زمان حیات بیمه شده و همچنین در بازه زمانی مشخص و یا به صورت مادام العمر پرداخت نماید.

 

انواع بیمه‌نامه مستمری

• مستمری قطعی مدت معین

در این روش مبلغ مستمری برای مدت معین و به صورت قطعی به مستمری بگیر پرداخت می‌شود.

 

• مستمری به شرط حیات

در این روش مستمری تا زمان حیات بیمه شده برای مدت معین (مستمری مدت معین به شرط حیات) و یا به صورت مادام العمر (مستمری به شرط حیات) به مستمری بگیر پرداخت می‌شود.

 

ویژگی های بیمه‌نامه مستمری

- حداقل سن بیمه‌گذار 18 سال تمام

- سن بیمه شده حداقل 35 و حداکثر 80 سال تمام

- حداقل مبلغ حق بیمه یکجا 100 میلیون ریال (منظور از حق بیمه یکجا، پرداخت یک‌بار حق بیمه در طول مدت بیمه‌نامه می باشد)

- امکان دریافت مستمری به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه

- مدت بیمه‌نامه در بیمه‌نامه های مستمری

    •بیمه‌نامه مستمری قطعی و به شرط حیات مدت معین 5 تا 30 سال

    بیمه‌نامه مستمری مادام العمر تا زمان حیات بیمه شده

 

- دوره تضمین پرداخت مستمری

    بیمه‌نامه مستمری مادام العمر 5، 10، 15 و 20سال

    بیمه‌نامه مستمری مدت معین قطعی برابر با مدت بیمه‌نامه (5 تا 30 سال)

    بیمه‌نامه مستمری به شرط حیات فاقد دوره تضمین پرداخت مستمری

 

-   پوشش های اضافی بیمه‌نامه

    خطر فوت به هر علت بیمه شده با سرمایه انتخابی توسط بیمه‌گذار از حداقل 10 میلیون تا 10 میلیارد ریال

    خطر فوت ناشی از حادثه بیمه شده حداکثر تا 2 برابر سرمایه فوت به هر علت

 

- مدت ارائه پوشش های اضافی تا 75 سالگی بیمه شده

- امکان دریافت وام پس از 2 سال از شروع بیمه‌نامه تا 90 درصد مبلغ اندوخته بیمه‌نامه

- امکان بازخرید در هر زمان از مدت بیمه‌نامه و دریافت اندوخته

- معافیت از مالیات موضوع ماده 136 و 137 قانون مالیات های مستقیم

- اختصاص سود علی الحساب تضمینی به اندوخته بیمه‌نامه به صورت روزشمار، برای 2 سال اول بیمه‌نامه 16 درصد، 2 سال دوم بیمه‌نامه 13 درصد و بعد از آن تا پایان مدت بیمه‌نامه 10 درصد

- اختصاص سود مشارکت در منافع در پایان هر سال علاوه بر اندوخته تضمینی

 

محصولات بیمه‌ای

آتش سوزی آتش سوزی

بیمه
آتش سوزی

مسئولیت مسئولیت

بیمه
مسئولیت

مهندسی و انرژی مهندسی و انرژی

بیمه
مهندسی و انرژی

اشخاص انفرادی اشخاص انفرادی

بیمه
اشخاص انفرادی

اتومبیل اتومبیل

بیمه
اتومبیل

طرح‌های مخصوص طرح‌های مخصوص

بیمه
طرح‌های مخصوص

باربری باربری

بیمه
باربری

اشخاص گروهی اشخاص گروهی

بیمه
اشخاص گروهی