مدیران ستادی

وازگن بدروسیان

معاون فنی

bedrosian@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١٢٠١

محمدرضا تمجیدی
معاون امور شعب،شبکه فروش و بازاريابي

tamjidi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۸۲

آرام رشيدی

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی

arashidi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۳۱

شقايق ديلمي پور

مدير امورمالي

dailamipour@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۰۱

حمیدرضا شماخی

مدير سرمایه‌گذاری و امور سهام

shamakhi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۷۹

انوشیروان سوره

مدیر منابع‌انسانی و پشتیبانی

soureh@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١١٤١

محسن حسینی

مدير بيمه‌هاي اشخاص گروهی

hoseinii@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۰۱

ابوالفضل جهاندیده

مدير بيمه‌هاي اتومبیل

jahandideh@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١١٨٠

وحیدرضا جمالی

مدیر بیمه‌های اشخاص انفرادی

jamali@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٥١

محمدرضا بابائی

مدیر بيمه‌هاي مسئولیت

babaei@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١٢٦١

محسن ثابت

مدير بيمه‌هاي مهندسی و طرح‌های خاص

sabet@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۲۱

 

سمیه سلیمانی آقچای

مدير بیمه‌های باربری

soleimani@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١٢٢١

بیتا جمیلی

مدير بازاریابی و ارتباط با مشتریان

jamili@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

محسن احسانی

مدیر بیمه‌گذاران ویژه

ehsani@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٧١

حميدرضا صفري

مدیر امور شعب و نمایندگان

safari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

سلیمان گرجی

مدیر توسعه فروش بیمه‌های عمر انفرادی

gorji@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

کریم رهنما

مدير بازرسی و رسیدگی به شکایات

bazresi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۹۲

نسترن اکبری

مدير طرح و توسعه

akbari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۳۱

پیمانه تاجیک

مدیر بیمه‌های اتکائی

tajik@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۷۶

محمدحسن اسکندری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

eskandari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۲۸۶

ناصر بابازاده

مدیر حسابرسی داخلی

babazade@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١١۶٥

مهدی شمسایی ظفرقندی

مدير روابط عمومی و امور بین‌الملل

shamsaei@novininsurance.com

شماره تماس: ۱۳۳۱