مدیران ستادی

 

 

 

پروين احمديان

معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت

ahmadian@novininsurance.com

 

 

محمدرضا تمجیدی
معاون امور شعب،شبکه فروش و بازاريابي

tamjidi@novininsurance.com

 

 

 

آرام رشيدی

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی

arashidi@novininsurance.com

 

 

 

شقايق ديلمي پور

مدير امورمالي

dailamipour@novininsurance.com


امیرحسین طاهری

سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

taheri@novininsurance.com

 

 

مصطفی آقارضی

مدير بيمه هاي مسئولیت

agharazi@novininsurance.com


 

جليل غفاريان

مدير بيمه هاي آتش سوزي

ghaffarian@novininsurance.com


 

محسن حسینی

مدير بيمه هاي اشخاص گروهی

hoseinii@novininsurance.com

 

  

وحیدرضا جمالی

مدير بيمه هاي اشخاص انفرادی

jamali@novininsurance.com

 

 

عسگر معزی

مدير بيمه هاي باربری

moezzi@novininsurance.com

 

 

 

 ابوالفضل جهاندیده

مدیر بیمه های اتومبیل 

jahandideh@novininsurance.com


سمیه بساطی

مدير بيمه هاي اتکائی 

basati@novininsurance.com

بیتا جمیلی

مدير بازاریابی و ارتباط با مشتریان

jamili@novininsurance.com 

 

حميدرضا صفري

مدیر امور شعب و نمایندگان

safari@novininsurance.com  

 

 

حمیدرضا شماخی

مدير سرمایه گذاری و امور سهام 

shamakhi@novininsurance.com

 

 

 

 

ناصر بابازاده

مدير حسابرسي داخلي

babazadeh@novininsurance.com

 

 

کریم رهنما

مدير بازرسی و رسیدگی به شکایات

bazresi@novininsurance.com

 

محمد حسن اسکندری

مدير فناوری اطلاعات و ارتباطات

eskandari@novininsurance.com

 

نسترن اکبری

مدير طرح و توسعه

akbari@novininsurance.com


 

مهدی شمسایی ظفرقندی
مدير روابط عمومی و امور بین الملل

shamsaei@novininsurance.com