مدیران ستادی

 

 

 

وازگن بدروسیان

معاون فنی

bedrosian@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۰۱

 

 

 

محمدرضا تمجیدی
معاون امور شعب،شبکه فروش و بازاريابي

tamjidi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۸۲

 

 

 

 

آرام رشيدی

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی

arashidi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۳۱

 

 

شقايق ديلمي پور

مدير امورمالي

dailamipour@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۰۱

 

حمیدرضا شماخی

مدير سرمایه گذاری و امور سهام

shamakhi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۷۹

 

 

محسن حسینی

مدير بيمه هاي اشخاص گروهی

hoseinii@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۰۱

 

امیرحسین طاهری

سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

taheri@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۴۱

 

وحیدرضا جمالی

مدير بيمه هاي اشخاص انفرادی

jamali@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۵۱

 

محسن ثابت

مدير بيمه هاي مهندسی و طرح های خاص

sabet@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۲۱

 

ناصر بابازاده

مدیر حسابرسی داخلی

babazadeh@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١١۶٥

 

ابوالفضل جهاندیده

مدیر بیمه های اتومبیل

jahandideh@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۸۰

 

سلیمان گرجی

مدیر توسعه فروش بیمه‌های عمر انفرادی

gorji@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

حميدرضا صفري

مدیر امور شعب و نمایندگان

safari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

 

کریم رهنما

مدير بازرسی و رسیدگی به شکایات

bazresi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۹۲


مهدی شمسایی ظفرقندی

مدير روابط عمومی و امور بین الملل

shamsaei@novininsurance.com

شماره تماس: ۱۳۳۱


بیتا جمیلی

مدير بازاریابی و ارتباط با مشتریان

jamili@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

 

نسترن اکبری

مدير طرح و توسعه

akbari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۳۱

 

 

 

محمدحسن اسکندری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

eskandari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۲۸۶