مدیران ستادی

وازگن بدروسیان

معاون فنی

bedrosian@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۰۱

محمدرضا تمجیدی
معاون امور شعب،شبکه فروش و بازاريابي

tamjidi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۸۲

آرام رشيدی

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی

arashidi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۳۱

شقايق ديلمي پور

مدير امورمالي

dailamipour@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۰۱

حمیدرضا شماخی

مدير سرمایه گذاری و امور سهام

shamakhi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۷۹

پروین احمدیان

سرپرست مدیریت بیمه‌های باربری

ahmadian@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١٢٢١

محسن حسینی

مدير بيمه هاي اشخاص گروهی

hoseinii@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۵۰۱

ابوالفضل جهاندیده

مدير بيمه‌هاي اتومبیل

jahandideh@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١١٨٠

وحیدرضا جمالی

مدیر بیمه‌های اشخاص انفرادی

jamali@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٥١

محمدرضا بابائی

سرپرست مدیریت بيمه‌هاي مسئولیت

babaei@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١٢٦١

محسن ثابت

مدير بيمه هاي مهندسی و طرح های خاص

sabet@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۲۱

سلیمان گرجی

مدیر توسعه فروش بیمه‌های عمر انفرادی

gorji@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

حميدرضا صفري

مدیر امور شعب و نمایندگان

safari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

بیتا جمیلی

مدير بازاریابی و ارتباط با مشتریان

jamili@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ٣٥٨٢

 

نسترن اکبری

مدير طرح و توسعه

akbari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۳۱

کریم رهنما

مدير بازرسی و رسیدگی به شکایات

bazresi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۳۹۲

مهدی شمسایی ظفرقندی

مدير روابط عمومی و امور بین الملل

shamsaei@novininsurance.com

شماره تماس: ۱۳۳۱ 

محمدحسن اسکندری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

eskandari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۳۲۸۶


ناصر بابازاده

مدیر حسابرسی داخلی

eskandari@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ١١٦٥