استان يزد
نامتلفنآدرس
بيمارستان افشار 035-35250206 يزد ، بلوار جمهوري
بيمارستان امام جعفر صادق (ع) 035-27751201 ميبد ، بلوار بسيج
بيمارستان سوانح و سوختگي 035-35250093 يزد ، بلوار 22 بهمن
بيمارستان سيدالشهدا (ع) 035-336210011 يزد ، خيابان امام خميني (ره)
بيمارستان شهيد بهشتي تفت 035-26233000 تفت ، خيابان وحشي ساحلي
بيمارستان شهيد رهنمون 035-36268070 يزد ، خيابان فرخي
بيمارستان شهيد صدوقي 035-38224000 يزد ، بلوار شهيد قندي
بيمارستان فاطمه الزهرا(س) 035-35223001 مهريز ، انتهاي بلوار مطهري
بيمارستان گودرز 035-36262081 يزد ، خيابان سلمان فارسي
بیمارستان تخصصی زنان و زایمان و نازائی مادر 035-36230030 یزد ، چهارراه مهدیه
بیمارستان دکتر مرتاض 035-38248000 یزد ، خیابان کاشانی
بیمارستان مجیبیان 035-36240061 یزد ، خیابان کاشانی
دندانپزشکی ایران 035-38286166 یزد ، صفائیه ، بلوار شهیدان اشرف
دندانپزشکی یادگاران 035-36268214 یزد ، چهارراه مهدیه ، جنب داروخانه دکتر امامزاده ای
ضيايي اردكان 035-27222114 اردكان ، اردكان ، بلوار معلم
مركز جراحي ابن سينا 035-37248105 يزد ، بلوار پاكنژاد
مرکز آزمایشگاه فاطمه الزهراء (س) 035-35250600 یزد ، 52 متری امام شهر
مرکز آزمایشگاه مهر 035-37253937 یزد ، بلوار طالقانی ، روبروی بانک ملی
مرکز آزمایشگاه ولیعصر (عج) 035-37257373 یزد ، میدان همافر ، ساختمان پزشکان
مرکز تصویربرداری فاطمه الزهراء (س) 035-35250600 یزد ، 52 متری امام شهر