استان آذربایجان غربی
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه دانشکده 044-33478001 ارومیه ، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به پل قویون ، مجتمع پزشکی دانشکده
بیمارستان آذربایجان 044-31944444 ارومیه، خیابان شهید بهشتی، بالاتر از دانشگاه
بیمارستان شفا ارومیه 044-2225588 ارومیه، خیابان امام
بیمارستان صولتی 044-32222525 ارومیه ، خیابان امام ، روبروی اداره کل آموزش و پرورش
دندانپزشکی دکتر محمدعلی محمدی 044-32240134 ارومیه، خیابان مولوی، خیابان امین، ساختمان کیا
مرکز تصویربرداری شمس 044-33431881 ارومیه ، خیابان شهیدبهشتی ، بیمارستان فوق تخصصی شمس
کلینیک دندانپزشکی ژان یوخنه 044-3224630 ارومیه، خیابان امینی ، روبروی استانداری
کلینیک فیزیوتراپی ادیب 0914-9498840 ارومیه ، خیابان خان بابا خان