مشاوران

 

 

 

محمد توژان

مشاور مدیرعامل در بیمه های خودرو

tojan@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۱۸۵

 

 

 

عبدالنبی نادری

مشاور مدیرعامل در امور سیستم های مدیریت

naderi@novininsurance.com

شماره تماس: داخلی ۱۲۲۹