مشاوران

 

محمد توژان

مشاور اجرايي مديرعامل در بيمه هاي خودرو

toojan@novininsurance.com

 

 

ناهيد عباسي

مشاور فني مديرعامل

abbasi@novininsurance.com

 

 

سليمان گرجي

مشاور مديرعامل و مدير اجراي آيين نامه 54

gorji@novininsurance.com

 

 

 

 


عبدالنبی نادری

 مشاور مدیرعامل در امور سیستم های مدیریت 

naderi@novininsurance.com