شهر کاشان
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه دکتر نیکخواه 031-55442277 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، ساختمان پزشکان امیرکبیر
آزمایشگاه دکتر وکیلی 031-55458648 کاشان ، خیابان شهید رجایی ، ابتدای کوچه چهل جریب
بیمارستان میلاد 031-55461717 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهید صلواتی
مرکز تصویربرداری دکتر جمالزاده 031-55452181 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، ساختمان پزشکان امیرکبیر
مرکز تصویربرداری میلاد پرتو 031-55461717 کاشان ، خیابان شهید بهشتی ، بیمارستان میلاد ، واحد تصویربرداری
مرکز جراحی محدود پارسیان 031-55570625 کاشان ، خیابان شهید بهشتی