شهر تنکابن
نامتلفنآدرس
آزمایشگاه تشخیص طبی پارس 011-52227070 چالوس ، خیابان 17 شهریور ، نبش خیابان کوروش
آزمایشگاه دانش 011-54211600 تنکابن ، میدان امام ، کوچه مسلم بهادری ، ساختمان دانش